Is Tomato Paste Paleo? Yes

Paleo Recipes with Tomato Paste